การบริการที่ปรึกษา
ภาษาอังกฤษและสถิติเพื่อการวิจัย

ศูนย์วิจัยป่าไม้ บริการรับให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษ และสถิติเพื่อการวิจัย ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี

ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ให้คำปรึกษา

สถิติวิเคราะห์ (Statistics)
รศ.อนันตชัย เขื่อนธรรม

ประวัติ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)
M.S. (Statistics) ; Iowa State University
ประสบการณ์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน/ความรู้ความสามารถ
- การวางแผนการทดลอง
- สถิติวิเคราะห์
การเข้าพบ
ติดต่อ นางสาวศิริภัสสร ชมเชย (นก) โทร : 02-942-8899 เพื่อนัดหมายเวลา

ภาษาอังกฤษ (English)
Dr.Andrew John Warner

ประวัติ
B.Sc (Forestry)
M.Sc. (Forest Management); Australian National University
English Teaching Qualification from the University of Cambridge (UK.)
ประสบการณ์
Completed Coursework at the University of Tennessee.
Forestry scholarships and fellowships to the USA and the UK.
English editor for Kasetsart Journal.
วิชาที่สอน/ความรู้ความสามารถ
- English
การเข้าพบ
สามารถเข้ามาปรึกษาได้ทุกวันอังคาร เวลา 10.30 น.-14.30 น. ห้อง 511

   ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900