ไม้ยางนา: ดำริพระราชาสู่การพัฒนาประเทศไทย:
วันที่ : วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 16.00?น.
สถานีที่ :
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
     การรณรงค์ปลูกไม้ยางนา ราชาแห่งป่าหรือราชาแห่งพฤกษ์ไพร(king of forests) เป็นการดำเนินงานเพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงริเริ่มทำการเพาะและปลูกไม้ยางนาจากป่า-สู่วัง ขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เนื่องด้วยทรงมีพระราชดำริว่า ไม้ยางนาได้มี่การตัดนำมาใช้ในการค้าและอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการส่งเสริมให้ปลูก ต่อไปจักเกิดการขาดแคลน ประกอบกับการขยายพื้นที่ทำกิน(เข้าสู่ป่า)ในช่วงต้นๆ ราษฎรจะเลือกที่ราบลุ่มดินดี ซึ่งที่ป่าเหล่านั้นส่วนมากจะมีไม้ยางนาสมบูรณ์เติบใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก อันเป็นเหตุให้ไม้ยางนาราชาแห่งพฤกษ์พงไพรได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าใจหาย 
     หลังจากที่ทรงมีพระราชดำริเป็นต้นมา ได้มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจและองค์กรเอกชนที่สนใจทำการส่งเสริมและร่วมปลูกไม้ยางนาเพิ่มขึ้นตามโครงการปลูกป่าต่างๆ ทั้งในที่ป่า ที่สาธารณะและตามหัวเมืองหลายแห่ง รวมทั้งการปลูกใน กทม. ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการขยายการปลูกไม้ยางนา จากวัง-สู่เวียง-สู่เมือง มาบัดนี้เพื่อให้มีการปลูกไม้ยางนาแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยภาคประชาชน เนื่องในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ได้ทรงเจริญพระชนมายุ จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองโดยการปลูกไม้ยางนาถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวด้วยความยินดีปรีดา ให้ไม้ยางนาได้กลับคืนถิ่น สู่ไร่นาประชาไทย สถานที่อันเคยเป็นป่าที่ไม้ยางนาเติบโตใหญ่มาแต่เก่าก่อน 
       โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยางนาได้รับความร่วมมือขับเคลื่อนจาก 8 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้และทรัพยากร ธรรมชาติรวมทั้งจากองค์กรรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก รวมระยะเวลาดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  และเนื่องในวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และคณะวนศาสตร์ จึงน้อมจิตรำลึกจัดการสัมมนานี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรต

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **