สัมมนาวิชาการเรื่อง " การรับรองมาตรฐาน FSC... การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน " :
วันที่ : วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
สถานีที่ :
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ

         ปัจจุบันความต้องการใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้สอยต่างๆ มากขึ้น แต่ปริมาณไม้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวในประเทศที่กำลังพัฒนา ดังเช่นประเทศไทยที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ ปัญหานี้ยังทำให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น มีอัตราการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจากป่าธรรมชาติมากขึ้น จากความต้องการและจำเป็นในการใช้ไม้ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชาชนของประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้นานาชาติตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มาจากแหล่งธรรมชาติจะถูกทำลายลงและหมดไปในที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต จึงได้จัดตั้งองค์กรด้านการรับรองป่าไม้ ได้แก่ FSC (Forest Stewardship Council) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ จากทั่วโลก อาทิ กลุ่มนักอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ กลุ่มชนพื้นเมือง และองค์กรผู้ให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อจัดทำระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งจะเป็นการรับประกันว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ที่ได้รับการรับรองโดยการประทับตราเครื่องหมาย FSC นั้นได้มาจากป่าธรรมชาติหรือสวนป่าที่มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดย FSC ยึดหลักการสำคัญในการปฏิบัติคือ ความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผืนป่านั้นตั้งอยู่ สิทธิในการใช้ที่ดินบนผืนป่านั้น สิทธิของชนพื้นเมืองตั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในป่านั้น การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ให้คุ้มค่าที่สุด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การกำหนดแผนการจัดการป่าไม้อย่างเหมาะสม รวมทั้งระบบการควบคุมดูแลรักษาสถานภาพผืนป่า และการกำหนดแผนการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ที่ได้รับการประทับตามเครื่องหมาย FSC มิได้มาจากการทำลายป่าธรรมชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี

          ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนปีป่าไม้สากล ในปี 2554 ด้วย จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง " การรับรองมาตรฐาน FSC : การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน " เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในด้านการจัดการสวนป่าที่เป็นระบบ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรผู้ที่สนใจการทำสวนป่าให้ได้รับทราบและเข้าใจกระบวนการและหลักการของ FSC ในการบริหารจัดการสวนป่าอย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้วยวิธีดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นสวนป่าต้นแบบที่ได้มาตรฐานด้านการจัดการสวนป่าอย่างเป็นระบบ และนำไปขยายผลให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัท หรือผู้ประกอบการสวนป่ารายย่อยและรายใหญ่ทั่วประเทศสามารถปฏิบัติได้จนเป็นสวนป่าที่ได้รับการรับรองและมีมาตรฐานที่ดีของประเทศไทย


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **