แนวนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากพรรคการเมืองสู่ภาคประชาชน:
วันที่ : วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น.
สถานีที่ :
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ

จากสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่ลดน้องลง จึงเป็นสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก และเกิดผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และนานาชาติ

นโยบายของรัฐบาล นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งสภาวการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าไปบริหารประเทศตามระบอบการปกครอบแบบประชาธิปไตย ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนประชนชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ดังนั้นการได้รับทราบถึงนโยบายของพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับการเลือกตั้ง จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจเลือกผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศของประชาชน

ดังนั้น ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาถือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความสามัคคีให้เกิดกับหมู่คณะ และมีภารกิจในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะให้มีจัดการเปิดเวทีเสวนา เรื่อง แนวนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากพรรคการเมืองสู่ภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของปะชาชนในการเลือกตั้งในครั้งนี้  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบการแบบประชาธิปไตย และตื่นตัวในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ด้วย


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **