ฺBusiness Corner พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกับนักพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ "การจัดสัปดาห์ Research and Innovation Week":
วันที่ : 15-18 พฤษภาคม 2561
สถานีที่ : การจัดสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **