วนกรไทยในยุค 4.0:
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561
สถานีที่ : ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ ๗๒ ปี คณะวนศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ด้วย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบวันก่อตั้งคณะวนศาสตร์ขึ้น ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ โดยได้กำหนดจัดเสวนาเรื่อง วนกรไทยในยุค ๔.๐ ขึ้น ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ ๗๒ ปี คณะวนศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และแนวคิดในการทำงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ให้กับนิสิต อาจารย์ รวมถึงศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่าน และเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนานิสิต คณาจารย์ และการศึกษาศาสตร์ทางด้านวนศาสตร์ ให้มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ และความต้องการของประเทศชาติต่อไปนั้น


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **