การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3:
วันที่ : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
สถานีที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ปัจจุบันการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้และเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนิสิตคณะวนศาสตร์ที่จะต้องจบการศึกษาทุกคนต้องทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานในรูปแบบของวารสารหรือประชุมวิชาการ ซึ่งหลายงานวิจัยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการวิจัยและประเทศชาติ  แต่การเผยแพร่งานผลงานในรูปแบบดังกล่าว อาจเป็นการสื่อสารที่ยาก ไม่เข้าถึงประชาชน อีกทั้งไม่น่าสนใจอีกด้วย ในโลกยุคไอทีผู้คนได้ติดตามข่าวสารส่วนใหญ่จากโลกของ Social Network เช่น เฟสบุก ไลน์ เป็นต้น ซึ่งรูในปัจจุบันแบบการนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการที่น่าสนใจมากที่สุด คงหนีไม่พ้นคือ infographic (Information Graphic) คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เป็นการแสดงข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย สามารถทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลในปริมาณมากๆ และเข้าใจด้วยแผ่นภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 

ศูนย์วิจัยป่าไม้ พิจารณาแล้วเห็นว่า infographic เป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะข้อมูลด้านการป่าไม้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดีด้วยภาพเพียง 1 ภาพเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ Digital Content ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่เป็นหลัก  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หลักสูตร การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตระดับปริญญาโทให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างข้อมูลและออกแบบได้อย่างมืออาชีพและคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประมาณ 40 คน


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **