การบริหารจัดการน้ำกับการปรับตัวของเกษตรกร 4.0:
วันที่ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
สถานีที่ : ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีแนวโน้มประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง และนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  ประกอบกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้สถานการณ์การใช้น้ำของประเทศไทยเกิดปัญหา เกิดความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ำ และความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ำระหว่างลุ่มน้ำและระหว่างภาคการผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกสาขาการผลิต  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญเรื่องทรัพยากรน้ำ จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำขึ้นมา ด้วยวัตถุประสงค์ให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด ปล่อยน้ำเสียน้อยที่สุด รวมทั้งปิดช่องโหว่การใช้น้ำฟรีและการลักลอบการใช้น้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ  ซึ่ง พ.ร.บ. ดังกล่าวนั้น ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำโดยตรง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้ทรัพยากรน้ำจึงต้องมีการปรับตัวทั้งจาการบริหารการจัดการของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป  และจากความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกร  ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใช้และพึ่งพิงทรัพยากรน้ำมากที่สุด  ดังนั้นในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษา จึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสนอะแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกษตรกรของประเทศไทยสามารถปรับตัวในยุคปัจจุบัน หรือยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ได้อย่างมีความสุข 
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการเสวนาเรื่อง การบริหารจัดการน้ำกับการปรับตัวของเกษตรกร 4.0 โดยการเสวนาครั้งนี้มีประเด็นในการเสวนาคือ 1.) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของประเทศไทยในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 2.) บทบาทขององค์กรและรูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 3.) แนวทางแก้ไขปัญหาในยุค 4.0


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **