ประชาวิจารณ์ การปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้...:
วันที่ : 25 มกราคม 2561
สถานีที่ : ณ ห้อง FORTROP คณะวนศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้าม บทบัญญัติที่บังคับเกี่ยวกับการทำไม้ ตั้งแต่การขออนุญาต การแปรรูปไม้ จนถึงอุตสหกรรมป่าไม้  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน กรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้จัดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และจะจัดประชาวิจารณ์ใหญ่ขึ้นในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 ที่กรุงเทพฯ และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งหมด 4 ภูมิภาค ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  
คณะวนศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษา มีองค์ความรู้ด้านป่าไม้มาอย่างยาวนาน จึงสมควรที่ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นศูนย์วิจัยป่าไม้ เห็นว่าควรจะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในคณะ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบ ป่าไม้  เพื่อที่ศูนย์วิจัยป่ไม้ จะนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเสนอต่อกรมป่าไม้ต่อไป


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **