ป่าชุมชน... ขนาดพื้นที่เท่าไหร่ดีจึงเหมาะสม:
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
        ป่าชุมชนหรือป่าที่ชุมชนจัดการเพื่อชุมชนโดยมีภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ปัจจุบันมีอยู่หมื่นกว่าแห่งที่กรม ป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 รวมพื้นที่ประมาณ 5 ล้านไร่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค กล่าวได้ว่าเป็นป่าชุมชนอย่างเป็นทางการที่อำนวยประโยชน์ต่อชุมชนที่อาศัยอยู่รายรอบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่เล็กระดับ 10 ไร่ จนถึงใหญ่ระดับ 25,000 กว่าไร่ คือป่าชุมชนบ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก และมีขนาดพื้นที่เฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 506 ไร่ (คำนวณจากฐานข้อมูลป่าชุมชนกรมป่าไม้, 2559) ประเด็นในปัจจุบันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขนาดพื้นที่ที่ป่าชุมชน คือนโยบายภาครัฐที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จำแนกเป็นป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 25 และ 15 ตามลำดับ โดยภาครัฐแบ่งภารกิจให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบป่าอนุรักษ์ โดยส่วนใหญ่ ส่วนป่าเศรษฐกิจนั้นรับผิดชอบหลักโดยกรมป่าไม้ ภาครัฐมีนโยบายให้กรมป่าไม้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางแห่งบางส่วนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดูแลรับผิดชอบเป็นป่าอนุรักษ์ ในขณะเดียวกันพื้นที่ป่าสงวนโดยส่วนใหญ่ที่กรมป่าไม้ดูแลรับผิดชอบได้ประกาศจัดตั้งเป็นป่าชุมชนไปแล้วดังข้อมูลสถิติที่กล่าวไว้เบื้องต้น ประกอบกับกรมป่าไม้ก็ยังมีแผนจะจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มเติมอีกในอนาคต เนื่องจากป่าชุมชนเป็นรูปแบบของการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นรูปแบบของการกระจายอำนาจจากภาครัฐสู่ภาคประชาชนที่ชัดเจน นั่นคือประเด็นที่ชวนคิดพิจารณาว่าประเทศไทยควรมีป่าชุมชนเพราะประชาชนได้ประโยชน์ ชุมชนช่วยดูแลป่าทำให้ป่าสมบูรณ์ขึ้น ภาครัฐมีเครือข่ายช่วยดูแลป่า ป่าชุมชนทำหน้าที่เสมือนแนวป้องกันให้กับป่าอนุรักษ์ แต่ประเทศไทยควรมี ป่าชุมชนกี่แห่ง และที่สำคัญแต่ละแห่งควรมีพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณกี่ไร่จึงจะเหมาะสมสำหรับชุมชนแต่ละแห่ง แล้วจะมีพื้นที่ป่าชุมชนหรือป่าสงวนกี่แห่งกี่ไร่ที่ควรต้องโอนย้ายไปเป็นป่าอนุรักษ์ หรือควรมีการลดขนาดพื้นที่ป่าชุมชนบางแห่งที่มีขนาดใหญ่เกินไป หรือควรเพิ่มขนาดพื้นที่ป่าชุมชนบางแห่งให้เหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวทางที่จะเกิดขึ้นต้องเหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อวิถีการดำรงชีวิตของราษฎรท้องถิ่นและระบบนิเวศดั้งเดิม ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานวิชาการป่าไม้จึงจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต ราษฎรท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทุกท่าน ในชื่อเรื่อง ป่าชุมชน... ขนาดพื้นที่เท่าไหร่ดีจึงเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการกำหนดพื้นที่ป่าชุมชนที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลกับสังคมต่อไป


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **