หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (ปิดรับสมัคร):
วันที่ : 6-7 กรกฎาคม 2560
สถานีที่ : ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
           เนื่องจากคณะวนศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษาด้านป่าไม้ และมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับประเทศและยังมีภาระหน้าที่ในการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชี้นำสังคม อย่างไรก็ตามการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบของเล่มวารสารหรือบทความเชิงวิชาการอาจเป็นการสื่อสารที่ยากในการเข้าถึงสำหรับประชาชนอีกทั้งไม่น่าสนใจอีกด้วย ในโลกยุคไอทีผู้คนได้ติดตามข่าวสารส่วนใหญ่จากโลกของ Social Network เช่นเฟสบุก ไลน์ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการที่น่าสนใจมากที่สุด คงหนีไม่พ้นคือ infographic (Information Graphic ) คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เป็นการแสดงข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย สามารถทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลในปริมาณมากๆ และเข้าใจด้วยแผ่นภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 

            ศูนย์วิจัยป่าไม้ พิจารณาแล้วเห็นว่า infographic เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสำหรับการจัดทำข้อมูลเผยแพร่องค์ความรู้ด้านป่าไม้เป็นอย่างดียิ่ง และสอดคล้องกับ Digital Content ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่เป็นหลัก  จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร?การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ?ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 301 (คอมพิวเตอร์) ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ เวลา 08.30-16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างข้อมูลและออกแบบได้อย่างมืออาชีพ และคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประมาณ 30 คน


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **