การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ :
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ศูนย์วิจัยป่าไม้  ได้จัดการบรรยาย เพื่อให้อาจารย์ และนักวิจัย ได้มีความเข้าใจ ในการเขียนกรอบขอรับทุนสนับสนุนทุน โดยมี วิทยากรจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) เพื่อสร้างเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้
- เกษตรอัจฉริยะสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ประมง และป่าไม้
- เกษตรแบบแม่นยำสูง เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
พอลิเมอร์ชีวภาพและวัสดุชีวภาพจากผลิตผลและของเสียจากการเกษตร
- ชีวมวล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ส่วนผสม และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และสัตว์
- เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต สำหรับผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความสำคัญ เช่น - - ยางพารา น้ำตาล แป้งและแป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ และสัตว์เศรษฐกิจ เครื่องจักรกลทางเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
- การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ

อีกทั้งยังเป็นส่วนสนับสนุนผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ ในโครงการความร่วมมือโปรแกรมทุนสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำในการสร้างนวัตกรรม


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **