การจัดการลุ่มน้ำ: การบูรณาการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมภาคใต้ 2559:
วันที่ : วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
สถานีที่ : ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
       จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดที่ผ่านมา ทำให้สังคมส่วนใหญ่เกิดประเด็นข้อสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากคืออะไรกันแน่ ทำไมจึงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจึงมีความรุนแรงกว่าทุกครั้งในรอบหลายปี ทั้งๆ ที่เป็นช่วงฤดูฝนปกติของภาคใต้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งปริมาณฝนที่รุนแรงเกินกว่าฤดูฝนปกติ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เรื่องของผังเมืองที่มีการขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง การก่อสร้างที่ไปขวางทางเดินน้ำ เหล่านี้ เป็นต้น ทำให้น้ำระบายไม่ได้ จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีการถอดบทเรียนเพื่อจะทำให้เกิดการแก้ไขฟื้นฟูได้ถูกต้องทั้งตามหลักวิชาการและการปฏิบัติ รวมทั้งการยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ได้ การจัดการลุ่มน้ำเป็นการจัดการพื้นที่อย่างบูรณาการ มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม การสร้างมาตรการการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการจัดการลุ่มน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ ร่วมกับภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดเสวนาทางวิชาการด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมขึ้น ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ในด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ตรงจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อนำไปสู่มิติใหม่ของการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลในการพัฒนาจากทุกภาคส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ช่วยผลักดันเกื้อหนุนให้การดำเนินงานด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลดีต่อประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของประเทศภายใต้การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีใช้อย่างยั่งยืนต่อไป การเสวนาวิชาการครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นประเด็นสำคัญคือ ผลสรุปจากการเสวนาจะได้แนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การบูรณาการการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมภาคใต้ 2559 ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **