ถอดรหัสแผนฯ 12 สู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในยุค 4.0:
วันที่ : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานีที่ : ณ ศูนย์การเรียนรู้ 3 ชั้น 2 ห้อง 205 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลก เป็นไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ เช่น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน  การพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย  ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจน  ในขณะที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศต้องปรับตัว  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ เพื่อมุ่งสู่ ?ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน? โดยได้น้อมนำหลัก ?ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ  เพื่อเสริมสร้างให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ในช่วงนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศที่ต้องอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนนั้น  รัฐบาลจึงมีความตระหนักอย่างยิ่งกับปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านของทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ หากการพัฒนาเกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ความยั่งยืนจึงไม่เกิดขึ้นและข้อได้เปรียบก็จะเป็นจุดด้อย  ดังนั้นปัญหาด้านนี้จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขของทั้งยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  นอกจากนี้สหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาโลก 17 ข้อ โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหลายข้อนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ประเทศไทยแต่สังคมโลกก็ตระหนักถึงปัญหาด้านนี้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขานี้จึงควรบูรณาความคิดและกระบวนการทำงานร่วมกัน  เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน  ในฐานะสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักและห่วงใยปัญหาดังกล่าว  จึงขอจัดการเสวนา ระดมความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวิเคราะห์ เจาะประเด็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อหาแนวทางนำแผนดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนในสังคม และจะได้เสนอผลสรุปต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **