ประชารัฐ ป่าเศรษฐกิจ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ:
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
สถานีที่ : ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
จากนโยบายป่าไม้ของประเทศไทยได้มีการกำหนดให้มีป่าในพื้นที่ประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์ ของประเทศแบ่งออกเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ 25 เปอร์เซ็นต์ และป่าเศรษฐกิจ 15 เปอร์เซ็นต์  โดยป่าเศรษฐกิจกำหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ  โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการเพิ่มพื้นที่ในส่วนนี้คือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กรมป่าไม้ และเอกชนที่ปลูกสร้างสวนป่า  แต่ในปัจจุบันเป้าหมายที่จะให้ได้ 15 เปอร์เซ็นต์นั้น ยังดูเหมือนห่างไกลยิ่งนัก  ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข  จะหาแนวทางอย่างไรที่จะเพิ่มพื้นที่ให้ได้ตามที่นโยบายกำหนดไว้   ประกอบกับที่กระแสสังคมนั้นหันมาสนใจในการอนุรักษ์ป่า  แต่มีบางส่วนมีความเข้าใจผิดกับคำว่าอนุรักษ์  ที่พากันเข้าใจกันว่าคือ การเก็บไว้ สงวน ห้ามใช้ประโยชน์หรือห้ามตัดไม้นั้นเอง  ซึ่งผิดเจตจำนงในของนโยบายในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่ได้ตั้งไว้  ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นที่มาที่ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานวิชาการป่าไม้ จึงได้จัดเสวนาเรื่อง ?ประชารัฐ ป่าเศรษฐกิจ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ? ขึ้น เพื่อให้ได้ถึงแนวทางในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เกิดจากประชารัฐ คือ หน่วยงานราชการ นักวิชาการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และในการเสวนาครั้งนี้จะให้ความเข้าใจกับสังคมว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **