การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ฟื้นฟูป่า....วิชาการว่าไง?:
วันที่ : 8 มิถุนายน 2559
สถานีที่ : ณ ห้องธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ดังเป็นที่ทราบกันดี ว่ารอบปีที่ผ่านมาทั้งประเทศประสบปัญหาภัยธรรมชาติคือภัยแล้งอย่างรุนแรง อันเป็นผลพวงมาจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ที่น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกอุ่นขึ้นและแผ่ขยายวงกว้างเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ความแห้งแล้งก็ตามมาเยือนในที่สุด มากไปกว่านั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งและสะสมไปด้วยเศษซากพืชในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่สูงที่ควรเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผลให้เกิดไฟป่าเผาทำลายยิ่งทำให้แห้งแล้งไปกันใหญ่ จนในที่สุดหลายภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารานักแสดง ได้ออกมาแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ให้คนในประเทศได้ลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลรักษาป่า และ ปลูกฟื้นฟูป่า ดังเป็นตัวอย่างที่ดีมากและประจักษ์กับสายตาผู้คนในสังคมปัจจุบัน
        กระแสการปลูกฟื้นฟูป่าในระยะ 1-2 เดือนที่ผ่านมานี้ ถือได้ว่ามีความถี่สูงมาก นั่นคือตัวชี้วัดของความตระหนักของคนในชาติที่ห่วงใยต่อทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัด และทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นและเพียงพออย่างเหมาะสมกับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม การปลูกฟื้นฟูป่าที่พบเห็นก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การปลูกโดยฝังเมล็ดลงดิน การโปรยเมล็ด การปลูกด้วยกล้าไม้ขนาดเล็ก-ใหญ่ หรือแม้แต่การฟื้นฟูด้วยการป้องกันไฟ เป็นต้น เทคนิคการปลูกฟื้นฟูเหล่านี้ล้วนดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเพียงแค่ขอให้คิดว่าจะปลูกก็ได้ผลแล้ว  แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อเราได้ลงทุนลงแรง และทุ่มเททั้งกายใจ เพื่อปลูกฟื้นฟูป่าแล้ว ก็ควรจะได้ผลลัพธ์ตามมาอย่างเหมาะสมคุ้มค่าพอสมควร ดังนั้น ในโอกาสนี้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวิชาการป่าไม้ จึงใคร่ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะวิธีการปลูกฟื้นฟูป่าอย่างเหมาะสมทางวิชาการและบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน จึงเห็นควรจัดเสวนา เรื่อง?ฟื้นฟูป่า....วิชาการว่าไง? ทั้งนี้จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางที่เหมาะสม และหลังจากการประชุม ศูนย์วิจัยป่าไม้จะจัดทำรายงานสรุปข้อเสนอแนะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **