เกาะติดร่างแก้ไข พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ:
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2558
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม 502 ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและสงวนป่าไม้ ตลอดจนพื้นที่ต้นน้ำลำธารอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่ง มิให้ใครบุกรุกทำลาย อันเป็นเหตุทำให้เกิดความแห้งแล้ง พื้นดินพังทลาย ลำน้ำตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ เเต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ใช้สอยได้และใช้บังคับมาตั้งเเต่ พ.ศ. 2507  ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และจำนวนประชากรยังไม่มากนัก ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนเเปลงไปมาก ประชากรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว  ทำเกิดความต้องการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น ในขณะที่หน่วยงานรัฐไม่สามารถจัดสรรที่ดินเพื่อสนองความต้องการได้ทัน จึงเป็นสาเหตุให้มีการบุกรุกทำลายพื้นที่เขตป่าสงวน และใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตเละขาดการทดแทนจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาแก้ไขกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
ศูนย์วิจัยป่าไม้ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการให้ความรู้ด้านวิชาการที่ถูกต้อง และเป็นเวทีกลางในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติจริง  ศูนย์วิจัยป่าไม้ เห็นควรให้จัดเสวนาทางวิชาการโต๊ะกลม เรื่อง?(ร่าง) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ?  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และหลังจากการประชุมศูนย์วิจัยป่าไม้จะจัดทำสรุปเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้ ภายหลังจากที่การเสวนาสิ้นสุด ศูนย์วิจัยป่าไม้ จะมีการเลี้ยงขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้วย


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **