เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ:
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2559
สถานีที่ : ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ในวันที่ 2 ? 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทางคณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวนศาสตร์ จึงจัดการเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง ?เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ? ขึ้น
ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่สาคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ ที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปีและทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทย สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ฝุ่นละอองจากถนน ควันจากภาคอุตสาหกรรม และเขม่าจากน้ามันดีเซล ทาให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรมลงและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ประกอบกับสภาพภูมิประเทศ ที่มีภูเขาล้อมรอบทาให้มลพิษต่างๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วบริเวณ ซึ่งปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกว่า 2,000 ล้านบาท และทาให้มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น ได้แก่โรคหอบหืดและโรคมะเร็งปอด ดังนั้น คณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวนศาสตร์ จึงจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง ?เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ? เพื่อระดมสมองและรับฟังความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการรับมือปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **