ชี้เป้า วิกฤตการป่าไม้ไทย ต้องแก้..... ด่วน:
วันที่ : พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
สถานีที่ : ห้องประชุม ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
สืบเนื่องผลจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา พบว่าสถาณการณ์ทรัพยากรป่าไม้ของไทยเสื่อมถอยลงอย่างมากทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติจากการขาดสมดุลของสภาพแวดล้อมซึ่งแนวโน้มของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ  พลวัตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการขาดความสมดุลของธรรมชาติและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้มนุษยชาติต้องหันมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ประกอบกับสภาวการณ์การเมืองในปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปฎิรูปประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งถือเป็นสมบัติสาธารณะที่ควรจะได้รับการดูแลและจัดการเพื่อความมั่คงของประเทศ  แต่อย่างไรก็ตามการมุ่งพัฒนาการป่าไม้ไปข้างหน้าโดยปราศจากทิศทางที่ชัดเจนอาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุช้ากว่าที่ควรจะเป็น ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านการป่าไม้ของไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นว่า การจัดสัมมนาเรื่อง ชี้เป้า วิกฤตการป่าไทย ต้องแก้..... อย่างเร่งด่วน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการป่าไม้ของไทย  เพื่อให้ได้แนวทางและทิศทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อันจะบรรลุถึงเป้าหมายของไทยที่ได้ตั้งไว้  

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **