เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน...วิเคราะห์เจาะลึกผลดีผลเสีย:
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
จากสภาพปัญหาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยภาครัฐแต่เพียงผู้เดียวนั้นไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนของการจัดการป่าไม้อย่างแท้จริง ในทางกลับกันยังส่งผลให้ชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมและความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างต่ำ ด้วยเหตุนี้ทำให้ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามยังขาดเครื่องเครื่องมือทางกฎหมาย ที่สำคัญอันจะนำไปสู่การรับรองสิทธิของชุมชนในการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งถือเป็นสมบัติส่วรวมของประเทศชาติ  ด้วยเหตุนี้เองทำให้มีความพยายามที่จะยกร่างกฎหมายป่าชุมชน (พระราชบัญญัติป่าชุมชน) ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่รับรองสิทธิ์และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ ได้มีการ ยกร่าง พ.ร.บ. ขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2534  แต่ในขณะนั้นก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการถ่ายโอนอำนาจจากภาครัฐสู่ประชาชน และเมื่อเวลาผ่านพ้นมาจนถึงปัจจุบันในยุคสมัยที่มีการปรับปรุงกฎหมายหลายๆ ฉบับ ทำให้ร่างกฎหมายป่าชุมชนถูกหยิบยกขึ้นมาปัดฝุ่นพิจารณายกร่างกันอีกครั้งหนึ่ง โดยล่าสุดมีการ เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และประชาชน เกิดความสงสัยในเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัตินี้ว่าประกอบด้วยประการใดบ้าง และที่สำคัญถ้ามีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวมด้วยกระบวนการมีส่วนจากภาคประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

ดังนั้น ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานด้านการให้บริการวิชาการ มีความสนใจและห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน และจึงขอเป็นสื่อกลางด้วยการจัดเวทีในการเสวนาวิชาการป่าไม้ เรื่อง ?ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน.. วิเคราะห์เจาะลึกผลดีผลเสีย? ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น.  ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยผลที่ได้จากการเสวนา จักได้นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **