การเสวนาวนวัฒนวิทยา เรื่อง ไม้พะยูง...พยุงชาติ:
วันที่ : 21-22 เมษายน 2557
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
จากปัญหากระแสความต้องการใช้ประโยชน์ไม้พะยูงอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องจากเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็ง สีสันและลวดลายไม้มีความสวยงาม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไม้พะยูงเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าไม้ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เมื่อความต้องการสูงขึ้นทำให้ราคาของไม้พะยูงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นเหตุให้มีกลุ่มคนพยายามที่จะลักลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติเพื่อการค้าแบบผิดกฎหมาย ทำให้สถานการณ์ไม้พะยูงในประเทศไทยซึ่งถือเป็นแหล่งไม้พะยูงแหล่งสุดท้ายของโลกย่ำแย่ลงอย่างมากจนมีการคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นปัจจุบันและไม่มีการแก้ไขที่ดี   ไม้พะยูงที่มีอยู่จะลดปริมาณลงไปเรื่อยๆ และประเทศไทยอาจเสียโอกาสดีในการพัฒนาไม้ที่มีมูลค่าสูงให้ไปเป็นผลผลิตของประเทศในอนาคต
การปลูกไม้พะยูง เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการลดลงของไม้พะยูงในป่า เนื่องจากการปลูกจะเป็นการสร้างไม้พะยูงขึ้นมาใหม่ และถ้ามีการจัดการที่ดีจะส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ต้องการในปริมาณที่มากและมีผลผลิตอย่างยั่งยืน  กระแสการลักลอบตัดไม้พะยูง ทำให้การปลูกไม้พะยูงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  จะเห็นได้จากความต้องการและราคากล้าไม้พะยูงที่สูงขึ้น  นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว            การส่งเสริมการปลูกไม้พะยูงโดยหน่วยงานภาคเอกชน เช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการมรดกไม้พะยูงของปตท. ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกไม้พะยูง เช่นเดียวกัน  

ด้วยเหตุนี้เองทางภาควิชาวนวัฒนวิทยาจึงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าวและหาทางจัดการเพื่อความยั่งยืนของไม้พะยูงไทย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการปลูกไม้พะยูง  จึงจัดให้มีการเสวนา เรื่อง ไม้พะยูง...พยุงชาติ ขึ้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะทางวนวัฒนวิทยาของไม้พะยูง แนวทางในการปลูกและดูแลรักษาไม้พะยูงในลักษณะการปลูกเพื่อสร้างผลผลิตและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความแรงจูงใจการส่งเสริมการปลูกไม้พะยูงเชิงเศรษฐกิจ แนวทางในการจัดการป้องกันโรคและแมลงที่จะเกิดขึ้นจากการดูแลรักษาไม้พะยูงที่ปลูก ซึ่งเป็นทางออกหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะมีส่วนช่วยให้การอนุรักษ์และลดการตัดไม้พะยูงในธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **