แนวทางการบริหารงานป่าไม้ยุคใหม่:
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
สืบเนื่องจากปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้งในเชิงนโยบายและองค์กรที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของบทบาท อำนาจ และ หน้าที่ ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเพื่อรับผิดชอบต่อทรัพยากรป่าไม้ ยังมีความไม่ชัดเจนและมีการซ้อนทับกันในเชิงพื้นที่ที่ปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังเป็นไปอย่างไม่คล่องตัว ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางพื้นที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่กรมอุทยานฯ ไม่สามารถเนินการจัดการได้อย่างเต็มอำนาจหน้าที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยรวม หรือ กรณีที่มีการวิจารณ์ถึงความไม่สมดุลกันระหว่างจำนวนบุคคลากรและงบประมาณของหลายๆ หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้นและพบเห็นผ่านสื่อต่างๆ รายวัน เป็นต้น นั้น จึงเกิดเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ในมุมมองของนักวิชาการป่าไม้ จะมีแนวทางอย่างไรบ้าง

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในฐานะเป็นหน่วยงานวิชาการป่าไม้ มีความสนใจและห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน และจึงขอเป็นสื่อกลางโดยการจัดเวทีในการเสวนาวิชาการป่าไม้ เรื่อง ?แนวทางการบริหารงานป่าไม้ยุคใหม่? ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-13.00 น.  ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวทางในการนำไปพัฒนาด้านการบริหารงานด้านป่าไม้ โดยเฉพาะด้านการวางแผนและนโยบาย ที่เอื้อต่อผู้นำนโยบายไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในอนาคต"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **