การปฏิรูปการป่าไม้ไทย:
วันที่ : วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2557
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
สืบเนื่องจากการสัมมนาเรื่อง ?ปฏิรูปอย่างไร การป่าไม้ไทยจึงเข้มแข็ง? ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ กับ สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอโครงการ ตลอดจนสมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมความคิดเห็นโดยส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้ มาเพื่อประมวลจัดทำข้อเสนอการปฏิรูป ?การป่าไม้ไทย? เพื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดำเนินการต่อไปนั้น
เพื่อสร้างพลังแห่งการปฏิรูปให้เกิดขึ้นในวงการป่าไม้และที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำเอกสารข้อเสนอการปฏิรูปเป็นไปอย่างรอบคอบและสนองความต้องการของทุกภาคส่วน จึงจะได้จัดให้มีการเสวนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อการปฏิรูปการป่าไม้ ความสำคัญของปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน วิสัยทัศน์การป่าไม้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปที่ทำโดยภาครัฐ และนอกภาครัฐ (ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาควิชาการ) ผลกระทบที่เป็นเหมือน?คานงัด? ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปการป่าไม้ และประเด็นที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยรีบด่วน
ทั้งนี้ จะได้เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันเสวนา ร่วมกับวิทยากรรับเชิญ และนำผลที่ได้รับไปจัดทำร่างเอกสารข้อเสนอการปฏิรูป เพื่อดำเนินการต่อไป


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **