ร่าง พ.ร.บ. ค้างาช้าง พ.ศ. ....... และ ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่.....) พ.ศ. ...:
วันที่ : วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
สรุปผลการประชุม เสวนา ร่าง พ.ร.บ. ค้างาช้าง พ.ศ. ....... และ 
ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่.....)  พ.ศ. ...
ตามที่ได้มีการนำร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. ...... และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับที่....  พ.ศ. ..... พร้อมด้วยบันทึกหลักการเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาสำหรับบังคับใช้เป็นกฎหมาย ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) โดยส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย โดยให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า 

เนื่องจากการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา เพื่อบังคับใช้ต่อไปนั้น ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากโดยยังไม่มีรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง กับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในฐานะที่ศูนย์วิจัยป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการจึงเห็นสมควรได้มีการปะชุมเพื่อระดมความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับประกอบการพิจารณา และเพื่อสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนิสิตในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ห้องประชุม FORTROP คณะวนศาสตร์
ระหว่างเวลา 09.00 ? 13.30 น. 
จัดโดย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **