เจาะประเด็น...รายมาตรา (ร่าง) พรบ.สวนป่า (ฉบับแก้ไข) .....?:
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ปัจจุบันสถานการณ์ด้านการป่าไม้ตั้งแต่ระดับนานาชาติ ชาติ และท้องถิ่น ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมากกว่าในอดีต สืบเนื่องมาจากทุกภาคส่วนมีความเข้าใจที่ตรงกันว่า ป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ทุกคน และในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาผู้คนบนพื้นที่ผิวโลกใบนี้ก็ได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละพื้นที่จากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนพื้นที่ผิวโลกหรือที่ทราบกันดีว่าเกิดภาวะโลกร้อน และมากไปกว่านั้นยังเกิดภาวะการณ์ขาดแคลนพลังงาน และไม้ใช้สอย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมีสาเหตุมาจากการลดลงของพื้นที่ป่า ภาวะการณ์ดังกล่าวประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน มีหลายประเทศมีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนปลูกต้นไม้มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีดำเนินการเช่นกันโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้กับดูแลรักษาส่งเสริมการป่าไม้ โดยมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้อยู่หลายฉบับในช่วงเวลานี้ ซึ่งมีความมุ่งหวังให้กฎหมายแต่ละฉบับเหมาะสมกับบริบทด้านการป่าไม้ของสังคมไทย ณ ปัจจุบัน ที่สำคัญกฎหมายฉบับหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงแก้ไขคือ พระราชบัญญัติสวนป่า พุทธศักราช 2535 และกำลังเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณา โดยใช้ชื่อว่า ?พระราชบัญญัติสวนป่า.....(ฉบับแก้ไข)??? โดยภาครัฐคาดหวังว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจเข้ามาร่วมปลูกป่าเพื่อให้มีป่าขึ้นให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 128 ล้านไร่  ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยต้องการพื้นที่ป่าอีกประมาณ 20 ล้านไร่ก็จะครบตามเป้าหมายที่คาดหวัง โดยพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตต้องเป็นไปในลักษณะของการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของราษฎรหรือป่าเอกชน หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นป่าเศรษฐกิจ เท่านั้น เพราะพื้นที่ป่าไม้ของรัฐค่อนข้างมีขนาดที่คงที่แล้ว ทั้งนี้ เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาถึงกฎหมายว่าควรจะมีเนื้อหาสาระแบบใดจึงจะเป็นกฎหมายที่สร้างแรงจูงใจให้คนปลูกต้นไม้ได้อย่างจริงจัง ซึ่งศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานวิชาการป่าไม้จึงได้ให้ความสำคัญถึงเนื้อหาสาระของการแก้ไขพระราชบัญญัติสวนป่า พุทธศักราช 2535 เป็นอย่างมาก ว่ามีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมสำหรับบริบทของสังคมไทยและนานาชาติในปัจจุบันนี้หรือไม่ และที่สำคัญที่สุดเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้ประชาชนปลูกป่าเพิ่มมากขึ้นหรือเลิกปลูกป่า ศูนย์วิจัยป่าไม้ จึงได้จัดเสวนาวิชาการและแถลงข่าวโดยใช้ชื่อว่า ?พรบ.สวนป่า (ฉบับแก้ไข)....พัฒนาหรือขัดขวางกิจการสวนป่าไทย? ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนเข้าร่วมพูดคุยและเสวนาวิชาการไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นที่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาสาระใน พรบ.สวนป่า (ฉบับแก้ไข).... อยู่หลายประเด็นในหลายมาตรา หลังจากนั้นคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำหนังสือถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอชะลอการพิจารณา ?พรบ.สวนป่า (ฉบับแก้ไข).... นี้ไว้ก่อน เพื่อจะได้นำกลับมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเชิงวิชาการอีกครั้งหนึ่ง และยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นรายมาตราผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ที่ http://frc.forest.ku.ac.th/laws/  นับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา 
ในโอกาสนี้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นควรว่าเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายส่งเสริมป่าไม้ที่สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกป่าอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า ?เจาะประเด็น...รายมาตรา (ร่าง) พรบ.สวนป่า (ฉบับแก้ไข)? โดยขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการเสวนาวิชาการนี้ และเมื่อมีการเสวนาเสร็จสิ้นจะได้มีการจัดส่งสรุปผลการเสวนานี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **