วาระสุดท้าย ลมหายใจป่าเศรษฐกิจ:
วันที่ : วันอังคาร ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
คณะวนศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าเศรษฐกิจ ทั้งเกษตรกร กลุ่มธุรกิจปลูกป่า และนักวิชาการด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ. สวนป่า 2535 ซึ่งจากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สวนป่าที่แก้ไขอยู่ในขณะนี้มีการเพิ่มการอำนวยความสะดวกขึ้นมาบ้างเพียงเล็กน้อยและช่วยทุเลาปัญหาสวนป่าที่ปลูกในที่ดินป่าสงวนฯ ที่ขออนุญาตปลูกสร้างสวนป่า และ/หรือ 
ปลูกไม้หวงห้าม (สัก ยาง พะยูง) ที่จะมีความคล่องตัวมากขึ้นมาบ้าง แต่หากเป็นการปลูกสวนป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์  ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะไม่เกิดคุณประโยชน์อะไรมากขึ้นแก่ผู้ทำสวนป่าเลย แต่กลับเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ ความยุ่งยากในการขออนุญาต ไม่เป็นการส่งเสริมจูงใจ  และจะเป็นปัจจัยเร่งให้ตัดสินใจเลือกใช้ที่ดินทำการเกษตรอื่นแทนการปลูกสร้างสวนป่า ทั้งที่ความเป็นจริงที่ต้องยอมรับในปัจจุบันก็คือการกระตุ้นให้เกิดการปลูกป่าเศรษฐกิจในปัจจุบันจะเกิดขึ้นในพื้นที่เอกสารสิทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ในพื้นที่ของรัฐที่มีน้อยลงไปทุกวัน ดังนั้น 
การนำ พ.ร.บ. สวนป่า มาเป็นเครื่องมือในการควบคุมการตัดไม้ทำลายป่า ทั้งๆ ที่ยังมี พ.ร.บ. ด้านป่าไม้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ไปขัดขวางการตัดสินใจปลูกสวนป่าเศรษฐกิจของประชาชน


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **