จะหยุดยั้งปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างไร ในปี 59:
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ปริมาณฝุ่นละอองมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในแทบทุกจังหวัดโดยเฉพาะเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นละออกในอากาศสูงถึง 300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับได้ว่าเกินต่ามาตรฐานจนอยู่ในสภาววิกฤตของปัญหามลพิษทางอากาศก็ว่าได้  อย่างไรก็ตามปัญหาหมอกควันนับได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ และที่สำคัญคือผลกระทบต่อการเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยปัญหานี้จะเกิดขึ้นในทุก ๆ ปี ดดยเฉพาะ ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึงเดือนเมษยน ของทุกปี สาเหตุเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เกษตรกรจะทำการเผาเศษเหลือทางการเกษตร รวมถึง ปัญหาการเกิดไฟป่าอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กลอยขึ้นปกคลุมทั่วพื้นที่ จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2550 - 2553 พบว่าหลายสถานีใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน น่านและแพร่ พบว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ทีมีการเผาในที่โล่งจำนวนมากทั้งการเผาในพื้นที่ป่า การเผาเศษเหลือจากการเกษตรในพื้นที่เกษคร และการเผาขยะมูลฝอยและเศษใบไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งผลกระทบจากการเผาในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลายพิ้นที่และติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 )
สำหรับแนวการแก้ไขปัญหานี้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการลดและควบคุมการเผาในที่โล่ง ลดการเผาในพื้นที่ป่าและการเกิดไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น ในอนาคต ศูนย์วิจัยป่าคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและจัดการกับปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความรุนแรง ของปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยบทเรียนจากอดีตในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหา และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **