แผนการบริหารจัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน:
วันที่ : วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
เนื่องจากผลการประชุมจัดตั้ง ?คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ป่าไม้และมาตรฐานป่าไม้? เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม FORTROP คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านมา มีการระดมความคิดเห็น ติดตาม และกำหนดแนวทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านป่าไม้และมาตรฐานป่าไม้ โดยมีหน่วยงานต่างๆ  กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มาจากป่าธรรมชาติซึ่งกำลังถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้ จึงมีแนวทางร่วมกันป้องกันและรักษาป่าธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด โดยมีกลุ่มคณะ PEFC ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ขึ้นกับรัฐบาล เป็นผู้การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนและเป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐานการตรวจที่มีระบบการรับรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นองค์กรที่ให้การรับรองด้านการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงและรับประกันคุณภาพในการตรวจสอบประเมินระหว่างระบบการรับรองการบริหารจัดการป่าไม้ของนานาประเทศ และจัดทำระบบการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีการซื้อขายในตลาดโลกและวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้สอยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันมีสมาชิก 38 ประเทศ หรือ 60% ของการรับรองป่าไม้ทั่วโลก 
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดเสวนา เรื่อง ?แผนการบริหารจัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน? ขึ้นในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น.  โดยมีตัวแทนจากองค์กร PEFC ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้คาดว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุม และนิสิตที่สนใจเข้าร่วม ประมาณ 50 คน


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **