การระบาด หนอนกินใบยูคาลิปตัส:
วันที่ : วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ยูคาลิปตัส เป็นไม้เศรษฐกิจที่เป็นไม้พื้นเมืองของทวีปออสเตรเลียและได้มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ซึ่งไม้คาลิปตัสเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องจนได้ไม้ทีมีรูปทรงเปลาตรง โตเร็ว ผลผลิตมีความสม่ำเสมอ และได้กลายเป็นไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยที่สร้างรายได้เข้าประเทศและก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจปีละหลายหมื่นล้านบาท โดยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรองรับ ทั้งอตุสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมชิ้นไม้สับฯ
ในอดีต มีหลายภาคส่วนให้ความเห็นว่าไม้ยูคาลิปตัสเป็นพืชอันตราย เมื่อปลูกแล้วไม่มีพืชหรือสัตว์มาทำอันตรายได้ จนดูเสมือนว่าไม้ยูคาลิปเป็นไม้มีพิษ และจะส่งผลเสียต่อดินในบริเวณที่ปลูก แต่ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีงานวิจัยต่างๆ ออกมายืนยันแล้วว่ายูคาลิปไม่ได้เป็นพิษภัยตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตุเอาไว้ ยิ่งกว่านั้นในช่วงประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาสวนไม้ยูคาลิปจำนวนมากได้ถูกแตนฝอยปม ซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็กเข้าทำลายใบจนได้รับความเสียหาย ส่งผลให้การเติบโตลดลง ผลผลิตต่ำลง เกษตรกรสูญเสียรายได้ จนมีเกาตรกรบางรายตัดสินใจเลิกปลูกไม้ยูคาลิปไปในที่สุด แต่สถานการณ์การระบาดของแตนฝอยปมในขณะนี้เริ่มลดลงไปจนเกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีการระบาดรุนแรงเนื่องจากมีความพยายามจากภาคราชการและภาคเอกชนที่ร่วมมือกันหาวิธีการในการควบคุมแมลงชนิดนี้โดยเฉพาะการใช้ตัวเบียนควบคุมกันเอง การระบาดจึงเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว และศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการปลูกสวนไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกว่า ขณะนี้มีการระบาดของหนอนผีเสื้ออย่างน้อย 2 ชนิดคือหนอนคืบ และหนอนปลอก ที่ระบาดกินใบยูคาลิปตัสเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดการระบาดสร้างความเสียหายให้กับผู้ปลูกสวนไม้ยูคาลิปตัสหากไม่รีบดำเนินการหาทางควบคุมกำจัดและเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของแตนฝอยปมเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยในเบื้องต้นผู้ปลูกสวนไม้ยูคาได้เริ่มทำการควบคุมกำจัดไปแล้วบ้าง แต่ผลที่ได้รับยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
ดังนั้น สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว และศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ร่วมกับภาคเอกชนผู้ปลูกไม้ยูคาลิปตัส (บริษัทสหโคเจนกรีน จำกัด บริษัทสยามทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด บริษัทยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด และบริษัท ป่าเขา ลำเนาไพร จำกัด) และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และศูนย์ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมหารือเพื่อรับทราบสถานการณ์ และร่วมกันหาแนวทางการควบคุมการระบาดของแมลงชนิดดังกล่าวนี้ ขึ้น ทั้งมาตรการเร่งด่วนระยะสั้นที่ต้องรีบดำเนินการ มาตรการการควบคุมในระยะยาว การศึกษาวิจัยที่จำเป้นต่อการควบคุมการระบาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวัง ก่อนที่จะสร้างความเสียหายออกไปในวงกว้างดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของแตนฝอยปม 


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **