แตก ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับ... พิศวง.. :
วันที่ : วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
ประเทศไทย มีพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 127 แห่ง หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ  62,198.86 ตารางกิโลเมตร หรือ 38,874,288.44 ไร่ ซึ่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบัน จะได้มีการประกาศ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แต่จะพบว่ายังมีการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ พันธุ์พืช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็น ในการปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าว เนื่องจากขาดการปรบปรุงและพัฒนาตัวกฎหมายมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และรักษาไว้ซึ่งสภาพระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ทำการร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.  ..........  ขึ้  ซึ่งอย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ได้มีการนำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ต่อสาธารณะชน ทำให้หลายฝ่ายในสังคมกังวลและเกิดข้อสงสัยต่อร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวในหลากหลายประเด็น และเห็นว่าอาจจะไม่ตอบสนองกับการแก้ไขปัญหาของอุทยานแห่งชาติในปัจจุบันและในทางกลับกันอาจจะทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
 
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมอุทยานแห่งชาติ  เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดเสวนา เรื่อง ?เรื่อง ตีแตก ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับ พิศวง? ขึ้น ใน วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ เวลา 9.00-12.00 น.  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคส่วนประชาขนเช้าร่วมเสวนาระมดมความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.  .......... โดยผลจากการประชุม จะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **