การระดมความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การค้างาช้าง พ.ศ.....และร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่...) พ.ศ......:
วันที่ : วันศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สถานีที่ : ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60ปี
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
             ตามที่ได้มีการนำร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพร้อมด้วยบันทึกหลักการเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาสำหรับบังคับใช้เป็นกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES (Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย โดยให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า และยังไม่มีรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น ในฐานะที่ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่สำคัญในด้านนี้ จึงเห็นสมควรได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยน และระดมความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **