การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3:
วันที่ : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
สถานีที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
มีผู้ลงทะเบียน Online แล้วจำนวน : 47 คน
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ โทรศัพท์ Email
1 : ภานุวัฒน์ เนาว์สุวรรณ
บ้านเลขที่79/1 หมู่7 ต.ท่าข้าม จ.สงขลา
(คณะวนศาสตร์)
0611694701 dew_panuwat@hotmail.com
2 : นางสาวจรรยารักษ์ สำเร็จงาน
17/1 ม.1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
(นิสิตคณะวนศาสตร์)
0616709475 rot-may2011@hotmail.com
3 : นางสาวกัณฑิมา หีตอักษร
60/5 ม.4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180
(นิสิตคณะวนศาสตร์)
091-826-0603 kantima.may@hotmail.com
4 : โศภนิศ พองผักแว่น
105 ม.4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
(นิสิตวนศาสตร์)
0934285375 Forest_mootrn@hotmail.com
5 : นางสาวกนกพร ปิ่นทอง
หอพักหญิงราชาวดี ม.เกษตรศาสตร์บางเขน
(วนศาสตร์)
0925239841 Jeabloveruj@gmail.com
6 : นายจุลเดช ทองคำชุม
ตึกพักชายที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(นิสิตคณะวนศาสตร์)
0898193009 tkc_107@hotmail.com
7 : เมธาสิทธิ์ สุทธิเดช
18 หมู่2 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาบา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
(คณะวนศาสตร์)
0951915305 jack_thasala@hotmail.com
8 : ภัทรนันท์ จันทร์ดำรงค์
54/2 หมู่ 4 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
(คณะวนศาสตร์)
0970921393 Morningme_pat@hotmail.com
9 : นายธนัท เฉลิมรัตน์
89 ม.1 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
(คณะวนศาสตร์)
0995047474 bastanat089@gmail.com
10 : นางสาวสุภาวดี ทองน้ำจืด
หอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน45 (หอเฟื่องฟ้า) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
(คณะวนศาสตร์)
0971599134 Supawadee.am0@gmail.com
11 : นางสาวสุภาวดี ทองน้ำจืด
หอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน45 (หอเฟื่องฟ้า) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
(คณะวนศาสตร์)
0971599134 Supawadee.am0@gmail.com
12 : สรินยา การมานะ
78 ซ.เพชรเกษม28 แยก22 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
(คณะวนศาสตร์)
0858097196 Sarinya8061@gmail.com
13 : นางสาว พนิดา. เซี่ยงม้า
36/18 ม.8 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
(คณะวนศาสตร์)
0970570356 Panida-167@hotmail.com
14 : นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์กุล
7 หมู่5 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
(นิสิตคณะวนศาสตร์)
0980157307 tunyalak.fha@gmail.com
15 : นางสาวรัตนา กาทอง
อาคารที่พักบุคลากรหลังที่2 เลขที่50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(คณะวนศาสตร์)
0863783177 rattana.fufutoon@gmail.com
16 : นายกษิดิศ กันอินทร์
ตึกพักชายที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(นิสิตคณะวนศาสตร์)
0873578364 kasidit.or80@gmailcom
17 : นายศุภกิจ เหมือนพิมทอง
อาคารที่พักบุคลากรหลังที่2 เลขที่50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(คณะวนศาสตร์)
0972952323 supakit.m@ku.th
18 : นางสาวชัชสรัล พิมพา
โพธิ์ทองแมนชั่น 33/99 ห้อง816 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(นิสิตคณะวนศาสตร์)
0877999473 chatsarunphimpa@hotmail.com
19 : นางสาว นพมาส โตสมบูรณ์
หอพักหญิงราชาวดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(คณะวนศาสตร์)
0642325271 daykwang@gmail.com
20 : บุลกิจ แสวงผล
หอพักชายที่14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(คณะวนศาสตร์)
0957573235 Boonkit.038@hotmail.com
21 : ชญานิศ กองสุข
225/4 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
(วนศาสตร์)
0810723976 chayanit.kh@ku.th
22 : นางสาว นภัสสร นาคสังข์
47 หมู่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
(วนศาสตร์)
0812804967 muay58330@gmail.com
23 : นางสาวรัชนีพร ทับทองหลาง
34/2 ม.3 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
(วนศาสตร์)
0805167791 aunpun.19.19@gmail.com
24 : น.ส.สุรีรัตน์ สุขลาภ
4/18 หมู่6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
(วนศาสตร์)
0829172294 sureemw7614@gmail.com
25 : นที สุขสง่า
ตึกพักชายที่ 5 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(วนศาสตร์)
0831918021 natee_142@hotmail.com
26 : ปรียนันท์ เพ็ชรวิเศษ
511 หอสุพรรณิการ์ ถหนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
(วนศาสตร์)
0934175975 preeyanan.nw28@gmail.com
27 : นางสาวอติกานต์ บูรณะจันทร์
ห้อง511 หอสุพรรณิการ์ ซ.พหลโยธิน45 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
(คณะวนศาสตร์)
0991654092 atikarn@outlook.co.th
28 : นายวิมล แจ่มประเสริฐ
248 ซอยไมตรีจิต 7/1 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
(คณะวนศาสตร์)
0839101690 wimon.ja@ku.th
29 : นายสมบูรณ์ เฉยสวัสดิ์
100 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(นิสิตปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์)
0929494904
30 : คุณานนต์ ดาวนุไร
27/10 หมู่ 4 ต. หนองสามวัง อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170
(คณะวนศาสตร์)
0897771033 daonurai1993@gmail.com
31 : น.ส.ดวงพร พันธุ์สาคร
3106 แสนสุขแมนชั่น พหลโยธิน 42 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(นิสิตปริญญาโทสาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้)
0875682521
32 : นายไตรเทพ เจริญพานิชสันติ
26/1 หมู่ 3 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทมฯ 10530
(คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
0863825699
33 : นาย อัฐกานต์ ยิ้มอารี
261 ม.12 ต. ดอนกรวย อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี
(คณะวนศาสตร์)
0967466915 Kando7@outlook.co.th
34 : ขวัญชนก อ่อนน้อย
ห้อง 511 หอพักนิสิตหญิงสุพรณิการ์ ซ.พหลโยธิน45 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
(คณะวนศาสตร์)
0935655070 khuanchanok.2112@hotmail.com
35 : พิชญ์สิชฌ์ เล็กโสภี
9/2 ม.4 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(คณะวนศาสตร์)
0994176063 pishsit.l@ku.th
36 : ธันยพร บังใบ
ุ61/3 ซ.ราชวิถี 18 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
(คณะวนศาสตร์)
37 : สุปัญญา ด่านสุวรรณ
8 รามคำแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
(คณะวนศาสตร์)
38 : ชยานนท์ ไชยศรีษะเกตุ
บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
(คณะวนศาสตร์)
0862020723 chayanon.chai@ku.th
39 : นายพชร วรรณศุภ
130 หมู่บ้านสัมมากร รังสิตคลอง 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
(นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา สาขาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว)
0814438399 patcharawannasup@gmail.com
40 : นางสาวชรินรัตน์ นาคเกตุ
50/37 เสนานิคม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
(นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา สาขาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว)
0958131588 Charinratnakket4540@gmail.com
41 : อัจฉราภรณ์ มะเสนา
104 หอพักหญิงมหาหงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่50 ถ.งามวงค์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ10900
(นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา สาขาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว)
0844289682
42 : ถิรวัฒน์ ราตรี
466 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
(นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา สาขาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว)
0832822835 poom11037@gmail.com
43 : นาย สมิทธิ์ ภิญโญ
เลขที่31 หมู1 อ.หนองเรือ ต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
(นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา สาขาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว)
084400046 Newlazyboy10688@hotmail.com
44 : เศรษฐกร จงรักษ์
223/3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
(นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา สาขาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว)
0970674000 settakorn_jr@hotmail.com
45 : สุพัตรา ปรางทอง
ตึกพักหญิงชงโค ห้อง213 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
(นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา สาขาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว)
0943132091 menloveme160@gmail.com
46 : นายสิขรินทร์ รัตนภิรมย์
หอพักชายที่ 13 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(วนศาสตร์)
kew_solo@hotmail.com
47 : วนิดา แก่นเฟื่อง
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
(วนศาสตร์)
0884372875 wanida2014@outlook.co.th

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **