การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3:
วันที่ : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
สถานีที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
register


การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3


31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561

ชื่อ - สกุล :
**
หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
**
หมายเลขโทรศัพท์ :
facebook :
email :
ต้องการรับข่าวสารการประชุม/สัมมนาจากศูนย์วิจัยฯ ทาง Email
** ต้องระบุที่มีเครื่องหมาย **
** กรณีที่ท่านคิดว่าท่านเคยลงทะเบียนหรือร่วมสัมมนาท่านอาจลองคลิกที่นี่ ครับ **
   

 


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **