การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3:
วันที่ : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
สถานีที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561
   09.00 - 10.30 น.  - Power of Visual Communication : ความสำคัญของการคิดให้เป็นภาพ
                             - Understand Infographic : Infographic คืออะไร
   10.45 - 12.00 น.  - Visual Communication &Infographic Design : 
                               ขั้นตอนการทำสื่อ infographic
   13.00 - 16.00 น.  - Small Workshop : 
                             - Tools for Inforgraphic  
                             - Infographic Design Workshop 
                             - องค์ประกอบของภาพ Infographic
                             - Shared experience
                             - How to Brief 
                             - ขั้นตอนการออกเเบบ&Tip สร้างความเข้าใจเนื้อหา/สเก็ตออกมาเป็นภาพที่
                                จะใช้สื่อสารและปฏิบัติ

วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561
   09.00 - 10.30 น.   - How to design a good infographic : การออกแบบให้สวยงาม 
                                เข้าใจ ด้วยองค์ประกอบศิลป์
   10.45 - 12.00 น.   - การใช้งานโปรแกรมในการสร้างงาน Infographic โปรแกรม Piktochart, 
                                Powerpoint และการใช้งาน Adobe Illustrator เบื้องต้น : 
                              - Tools ในการทำ Infographic
                              - Trick ในการออกแบบ Infographicให้เสร็จเร็วขึ้น
   13.00 - 14.45 น.    - Workshop นำโจทย์มา Design Infographic 
                                 ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมโจทย์และข้อมูลนำมาจัดทำ Infographic สามารถนำ 
                                 กลับไปปฏิบัติงานได้จริง
   15.00 - 16.00 น.    - Share ประสบการณ์และรับฟังการวิจารณ์ผลงาน


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **