ประชาวิจารณ์ การปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้...:
วันที่ : 25 มกราคม 2561
สถานีที่ : ณ ห้อง FORTROP คณะวนศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
กำหนดการ
วันพุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการอบรม
08.30 - 12.00 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้
โดย ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว เป็นประธานการประชุม


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **