วันที่
เรื่องสัมมนา
 
2017-11-04
การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ..
2017-10-12
ป่าชุมชน... ขนาดพื้นที่เท่าไหร่ดีจึงเหมาะสม ..
2017-07-06
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (ปิดรับสมัคร) ..
2017-03-30
การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ..
2017-03-01
การจัดการลุ่มน้ำ: การบูรณาการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมภาคใต้ 2559 ..
2017-02-01
ถอดรหัสแผนฯ 12 สู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในยุค 4.0 ..
2016-07-28
ประชารัฐ ป่าเศรษฐกิจ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ ..
2016-07-25
เปิดประตูบูรณาการงานรุกขกรไทย ..
2016-06-08
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ฟื้นฟูป่า....วิชาการว่าไง? ..
2016-02-03
เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ ..

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **