| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
071/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
การจัดทำหนังสือรวบรวมพรรณไม้สวนป่านิเวศระยองวนารมย์ จังหวัดระยอง
หน่วยงานว่าจ้าง :
บ.ปตท.จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
นายพสุธา สุนทรห้าว  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
งบประมาณ :
300000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
1/11/2557 วันสิ้นสุดโครงการ : 31/10/2558
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900