| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
069/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการติดตามองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงานว่าจ้าง :
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าโครงการ :
นายดอกรัก มารอด  
ผู้ร่วมโครงการ :
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด, รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์, ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว, ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค, ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
งบประมาณ :
2750000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
1/10/2557 วันสิ้นสุดโครงการ : 3011/58
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900