| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
569/58 สัญญาจ้าง 73/2558 ลว. 3 มิ.ย. 58
ชื่อโครการ :
โครงการพัฒนาสายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น
หน่วยงานว่าจ้าง :
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ  
ผู้ร่วมโครงการ :
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ศูนย์วิจัยป่าไม้
งบประมาณ :
4000000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2015-03-01 วันสิ้นสุดโครงการ : 2015-03-01
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
180 วัน
ผู้ติดต่อ :
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว 089-1170419
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900