| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00173/61 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบชีวมวลจากไม้ยางพาราและไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น
หน่วยงานว่าจ้าง :
JC service co., LTD.
หัวหน้าโครงการ :
Archiveb39  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
งบประมาณ :
1000000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2017-11-01 วันสิ้นสุดโครงการ : 2018-12-31
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900