| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
027/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
หน่วยงานว่าจ้าง :
ออป.
หัวหน้าโครงการ :
นายเดชา วิวัฒน์วิทยา  
ผู้ร่วมโครงการ :
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
งบประมาณ :
968800 บาท
วันเริ่มโครงการ :
1/10/2557 วันสิ้นสุดโครงการ : 30/11/2558
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900