| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00764/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
การศึกษาความสอดคล้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้
หน่วยงานว่าจ้าง :
บริษัท วู้ดเพลเพทสยาม จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ  
ผู้ร่วมโครงการ :
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด, ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
งบประมาณ :
106000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2016-07-01 วันสิ้นสุดโครงการ : 2016-08-31
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900