| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00739/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
การจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
หน่วยงานว่าจ้าง :
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
หัวหน้าโครงการ :
อ. สุรินทร์ อ้นพรม  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
งบประมาณ :
330000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2017-07-01 วันสิ้นสุดโครงการ : 2017-07-01
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900