| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00694/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการทำเตาอบไม้ของ ร้านสดชื่นค้าไม้
หน่วยงานว่าจ้าง :
ร้านสดชื่นค้าไม้
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
งบประมาณ :
200000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
1 มิ.ย. 59 วันสิ้นสุดโครงการ : 31 พ.ค. 60
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900