| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00639/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการศึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหาดบ้าย จังหวัดเชียงราย (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ครอบคลุมอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ)
หน่วยงานว่าจ้าง :
บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
งบประมาณ :
80000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
8 มี.ค. 59 วันสิ้นสุดโครงการ : 31 มี.ค. 60
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900