| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00635/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2558 - 2559
หน่วยงานว่าจ้าง :
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
หัวหน้าโครงการ :
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
งบประมาณ :
1800000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
30 พ.ค. 59 วันสิ้นสุดโครงการ : 27 มี.ค. 60
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900