| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00540/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการวางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
หน่วยงานว่าจ้าง :
บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด ที่อยู่ 12/14-15 อาคารปทุมวันเพลสคอนโดมิเนียม ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ศูนย์วิจัยป่าไม้
งบประมาณ :
90000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2016-03-16 วันสิ้นสุดโครงการ : 2016-03-16
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900