| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00493/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการสนับสนุนวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคกลาง
หน่วยงานว่าจ้าง :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
งบประมาณ :
4900000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
1 เม.ย. 59 วันสิ้นสุดโครงการ : 30 มี.ค. 61
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900