| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
385/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการศึกษาการพัฒนาของเสียจากสิ่งแวดล้อมไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานว่าจ้าง :
บ. เอสอีเอ เพาเวอร์ จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์  
ผู้ร่วมโครงการ :
รศ.ดร. วิชา นิยม, ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
งบประมาณ :
22203280 บาท
วันเริ่มโครงการ :
15/1/2558 วันสิ้นสุดโครงการ : 28/2/2560
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900