| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00088/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
จัดจ้างวิจัยสาธิตการฟื้นฟูและปรับปรุงโครงสร้างระบบนิเวศป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานว่าจ้าง :
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าโครงการ :
MichaeelBorie  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
งบประมาณ :
0 บาท
วันเริ่มโครงการ :
3256-12-31 วันสิ้นสุดโครงการ : 3256-12-31
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900